विविध योजनांचे लाभार्थी

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन २०१३-१४ लाभार्थी संस्थांची यादी (सर्वसाधारण)

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनसन 2013-14 या वर्षात मंजुर रक्कम
1ग्रामपंचायत ,राहुरी ता.जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकाम.रु. 2,00,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
2ग्रामपंचायत ,सामनगाव ता.जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहीत्यरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
3ग्रामपंचायत ,कोकणगाव ता.निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहीत्यरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
4ग्रामपंचायत,रानवड ता.निफाड जि.नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य.रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
5 ग्रामपंचायत,भंडारदरावाडी ता.इगतपुरी जि.नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य.रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
6ग्रामपंचायत ,सोनगाव ता.निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहीत्यरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
7माउली कृपा सार्वजनिक वाचनालय अजंग ता.मालेगाव संचलित छत्रपती शिवाजी व्यायामशाळा ता.मालेगाव जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकाम.रु. 2,00,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
8ग्रामपंचायत,निमगुले ता. मालेगाव जि.नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
9ग्रामपंचायत,जळगाव ता.निफाड जि.नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
10ग्रामपंचायत,रेडगाव ता.निफाड जि.नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
11ग्रामपंचायत , बोपेगाव ता. दिंडोरी जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहीत्यरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
12ग्रामपंचायत ,निमगाव वाकडा ता.निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहीत्यरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
13ग्रामपंचायत ,वडझिरे ता.सिन्नर जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
14ग्रामपंचायत ,खडकमाळेगाव ता.निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहीत्यरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
16ग्रामपंचायत एकलहरे ता.जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
17ग्रामपंचायत एकलहरे (गंगावाडी) ता.जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
18ग्रामपंचायत विल्होळी, ता. जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
19रावसाहेब कदम क्रीडा मंंडळ ओझर मिग, ता. निफाड, जि. नाशिक यायामशाळा साहित्य.खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
20ग्रामपंचायत, राजूरबहुला, .ता..जि.नाशिकव्यायामशाळा साहित्य.खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
21ग्रामपंचायत दाभाडी, ता.मालेगाव, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
22ग्रामपंचायत धोडबें ता.चांदवड, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
23ग्रामपंचायत धोडबें (एकरुखे) ता.चांदवड, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
24ग्रामपंचायत धोडबें (विजयनगर) ता.चांदवड, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
25सिन्नर नगरपरिषद सिन्नर,ता. सिन्नर, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
26ग्रामपंचायत , सोनजांब,ता. दिंडोरी जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
27दौलती सामाजिक व शैक्षणिक संस्था सोयगांव, ता. मालेगाव, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
28ग्रामपंचायत जिव्हाळे, ता.निफाड जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
29ग्रामपंचायत शिरवाडे (वणी), ता.निफाड जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
30ग्रामपंचायत कालवी ता.जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
31कवी रविन्द्रनाथ टागाोर एज्युकेशन सोसायटी विद्यालय,मनमाड ता.नांदगाव जि.नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
32जनसेवा संस्था,कंधाणे ता. मालेगाव .जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
33ग्रामपंचायत मुंगसरे ता.जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
34ग्रामपंचायत बेलगाव ढगा ता. जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
35संत ज्ञानेश्वर विद्यालय,वळवाडे ता.मालेगाव जि. नाशिकव्यायामशाळा साहित्य.खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
36ग्रामपंचायत, हनुमान नगर ता.निफाड.जि.नाशिकव्यायामशाळा साहित्य.खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
37ग्रामपंचायत मौजे दातली (केदारपुर) ता.सिन्नर, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
38ग्रामपंचायत मौजे दातली ता.सिन्नर, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
39तांबेश्वर जनसेवा मंडळ, तांबेश्वर नगर डुबेरे नाका ,ता.सिन्नर जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
40स्वा.सै.न.ल.बलकवडे व्यायामशाळा,भगुर ता.जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
41जानकाई आश्रमशाळा,दहीवाळ ता. मालेगाव, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
42ग्रामपंचायत जऊळके दिडोंरीे, ता. दिडोंरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
43ग्रामपंचायत मावडी, ता. दिडोंरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
44ग्रामपंचायत फांगुळगव्हाण, ता. इगतपूरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
45ग्रामपंचायत कसबेवणी, (मांगओहोळ पाडा), ता. दिडोंरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
46ग्रुप ग्रामपंचायत दहेगांव, ता. दिडोंरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
47ग्रामपंचायत कसबेवणी, (इंदिरानगर), ता. दिडोंरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
48ग्रामपंचायत पाडळी देशमुख, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
49ग्रामपंचायत खेड भैरव, ता. इगतपूरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
50ग्रामपंचायत धामणगांव (गंभीरवाडी), ता. इगतपूरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
51ग्रुप गग्रामपंचायत रामशेज आशेवाडी, ता. दिडोंरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
52ग्रामपंचायत टाकेद खु., ता. इगतपूरी जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
53तालुका क्रीडा संकुल समिती, नाशिक व्यायामशाळा बांधकामरु 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
54ग्रामपंचायत पिंपळणारे, ता. दिडोंरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकामरु 1,00,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
55ग्रामपंचायत भनवड (खडकाचापाडा), ता. दिडोंरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
56ग्रामपंचायत मोरेनगर, ता. बागलाण, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
57ग्रामपंचायत किकवारी खुर्द, ता. बागलाण, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
58ग्रामपंचायत ब्राम्हणगांव, ता. बागलाण, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
59ग्रामपंचायत द¬हाणे, ता. बागलाण, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
60ग्रामपंचायत आसखेडा, ता. बागलाण, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
61ग्रामपंचायत जुने निरपुर, ता. बागलाण, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
62ग्रामपंचायत अजमिर सौंदाणे, ता. बागलाण, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
63ग्रामपंचायत क¬हे, ता. बागलाण, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
64ग्रामपंचायत जोरण, ता. बागलाण, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
65श्री गजानन माऊली सेवाभावी संस्था, सायने बु. ता. मालेगांव, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकाम रु 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
66ग्रामपंचायत चांदोरी, ता. निफाड, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
67ग्रामपंचायत नैताळे, ता. निफाड ,जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
68संघर्ष समाज विकास मंडळ रामेश्वर, ता. देवळा, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम रु 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
69ग्रामपंचायत भुत्याणे, ता. चांदवड, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकामरु 2,20,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
70महात्मा फुले सांस्कतिक कला क्रीडा व शिक्षण संस्था वाहेगावसाळ, ता. चांदवड, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम रु 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
71ग्रामपंचायत पिंपरी, ता. येवला,जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
72ओम शांती बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था नगरसुल, ता. येवला, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकाम रु 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
73क्रां. व. ना. शि. प्र. संस्थेचे कला, वाणिज्य, व विज्ञान महाविद्यालय, नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
74ग्रामपंचायत तळेगाव रोही, ता.चांदवड, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
75ग्रामपंचायत कासारी, ता. नांदगांव, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकामरु 3,34,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
76ग्रामपंचायत शिंगवे, ता. निफाड,जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
77ग्रामपंचायत काजीसांगवी, ता. चांदवड, ता.जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
78ग्रामपंचायत सोनेवाडी, ता. निफाड,जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
79ग्रामपंचायत मोहगांव (बा.), ता. जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
80ग्रामपंचायत लखमापूर, ता. दिडोंरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
81ग्रुप ग्रामपंचायत मरळगोई बु ाा (गोळेगांव), ता. निफाड,जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
82 शिवनिर्मल शैक्षणिक संस्था, मु. पो. श्रीपूरवडे, ता. बागलाण, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम रु 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
83ग्रामपंचायत पाथरशेंबे, ता. चांदवड, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
84मनमाड नगरपरिषद, मनमाड (गायकवाड चौक) ता. नांदगांव, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 1,73,000/- प्रथम हप्ता
85मनमाड नगरपरिषद, मनमाड (जमधाडे चौक) ता. नांदगांव, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 1,73,000/- प्रथम हप्ता
86तालुका क्रीडा संकुल समिती मालेगांवव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
एकुण रक्कम रुपये2,00,00,000/-

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन २०१३-१४ लाभार्थी संस्थांची यादी (विघयो)

अ.क्र.अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनमंजुर रक्क्म प्रथम हप्ता / व्दितीय हप्ता
1ग्रामपंचायत आहेरगांव, ता.निफाड, जि.नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
2ग्रामपंचायत उर्धुळ, ता. चांदवड, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
3ग्रामपंचायत मांडवड, ता. नांदगाव, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
4ग्रामपंचायत तळेगांव (वणी), ता. दिंडोरी, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
5ग्रामपंचायत कुंभारी, ता.निफाड, जि.नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
6ग्रामपंचायत वडझिरे, ता. सिन्नर, जि.नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
7ग्रामपंचायत हिसवळ बु ाा, ता. नांदगाव, जि.नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
8ग्रामपंचायत निंबाळे, ता. चांदवड, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
9ग्रामपंचायत बेलगांवढगा, ता. जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
10म. वि. प्र. समाजाचे डॉ. वसतराव पवार वैद्यकीय महाविद्यालय, आंडगाव, ता. जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
11प्राचार्य, कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय सायखेडा, ता.निफाड, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
12म. वि. प्र. समाजाचे राजर्षी शाहु महाराज तंत्रनिकेतन, नाशिक उदोजी मराठा बोर्डींग कॅम्पस, गंगापूर रोड, नाशिक, ता. जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
13प्राचार्य, कला व वाणिज्य महाविद्यालय त्र्यंबकेश्वर, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
14गो. ए. सो. चे, कला, विज्ञान व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय, नाशिकरोड.नवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
15प्राचार्य, कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय ओझर (मिग), ता.निफाड, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
16प्राचार्य, एच,पी.टी. कला आणि आर.वाय.के. विज्ञान, महाविद्यालय कॉलेज रोड, नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
17मुख्याध्यापक, श्री. जयरामभाई हायस्कल, नाशिकरोड.नवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
18प्राचार्य, क.का.वाघ कला, वाणिज्य, विज्ञान व संगणक विज्ञान महाविद्यालय, चांदोरी, ता. निफाड, जि. नाशिक. नवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
19ग्रामपंचायत चाटोरी, ता.निफाड, जि.नाशिकनवीन व्यायाम शाळा बांधकामरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
20प्राचार्य, कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, मनमाड, ता. नांदगाव, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
एकुण रक्कम रुपये40,00,000/-

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन २०१३-१४ लाभार्थी संस्थांची यादी (आदिवासी उपयोजना)

अ.क्र.अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचा हेतुमंजुर अनुदान
ग्रा.पं.ननाशी,मु.पो.ननाशी, व्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
ग्रा.पं.कोचरगांवमु.पो.कोचरगांवव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
व्ही.एन.नाईक शिक्षण प्रसारक संस्थचे आर्टस, कॉमर्स कॉलेज, दिंडोरीव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
ग्रा.पं.उभाडे मु.पो.उभाडेव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
ग्रा.पं. अडसरे बु. मु.पो. अडसरेव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
ग्रा.पं. सोनोशी मु.पो. सोनेाशीव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
ग्रा.पं. सोमज, मु.पो. सोमजव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
ग्रा.पं. इंदोरे मु.पो. इंदोरेव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
ग्रा.पं. मळगांव (ति) मु.पो. मळगांव (ति)व्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१०ग्रा.पं. करंजखेड मु.पो. करंजखेडव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
११ग्रा.पं. साकोडे मु.पो.साकोडेव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१२ग्रा.पं. भिलदर मु.पो. भिलदरव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१३ग्रा.पं. भावनगर मु.पो. भावनगरव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१४ग्रा.पं. गोळवाड मु.पो. गोळवाडव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१५ग्रा.पं. अंबापुर (मोहोळांगी) मु.पो. अंबापुरव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१६ग्रा.पं. भिलवाड मु.पो. भिलवाडव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१७ग्रा.पं.केळझर मु.पो.केळझरव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१८ग्रा.पं.सापतपाली /चिरापाली मु.सापतपालीव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१९ग्रामपंचायत, शेनवड बु. ता.इगतपुरी जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२०ग्रामपंचायत, नाईकवाडी ता. जि .नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२१ग्रामपंचायत, चौसाळे ता. दिंडोरी जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२२ग्रामपंचायत, ननाशी (सावरपाडा) ता. दिंडोरी जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२३ग्रामपंचायत, वारे ता. दिंडोरी जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२४ग्रामपंचायत, वाघाड, ता. दिंडोरी जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२५ग्रामपंचायत, तिल्लोळी, ता. दिंडोरी जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२६ग्रामपंचायत, फोफळवाडे, ता. दिंडोरी जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२७ग्रामपंचायत, चाचडगांव, ता. दिंडोरी जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२८ग्रामपंचायत, भनवड (बोरवण), ता. दिंडोरी जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२९ग्रामपंचायत, मळगांव खुर्द ता. बागलाण जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३०ग्रामपंचायत,कातरवेल , ता. बागलाण जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३१ग्रामपंचायत,मोरकुरे , ता. बागलाण जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३२ग्रामपंचायत,कपालेश्वर , ता. बागलाण जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३३ग्रामपंचायत,वाठोडा , ता. बागलाण जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३४ग्रामपंचायत,तुंगन दिघर , ता. बागलाण जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३५ग्रामपंचायत,साल्हेर , ता. बागलाण जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३६ग्रामपंचायत,कळंबबारी , ता. पेठ जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३७ग्रामपंचायत, उंबरपाडा, ता. पेठ जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३८ग्रामपंचायत,माळेंगांव , ता. पेठ जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३९ग्रामपंचायत,करंजाळी , ता. पेठ जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
४०ग्रामपंचायत,बाडगी , ता. पेठ जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
४१ग्रामपंचायत,जळे , ता. पेठ जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
४२ग्रामपंचायत,सुरगाणे , ता. पेठ जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
४३ग्रामपंचायत,खोकरतळे , ता. पेठ जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
४४ग्रामपंचायत,कोपुर्ली ख्ुर्द , ता. पेठ जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
४५ग्रामपंचायत,हरणगांव , ता. पेठ जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
४६ग्रामपंचायत,शिरसगांव (ह) ता. त्र्यंबक जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
४७ग्रामपंचायत,शिरसगांव (नांदुरकीपाडा) ता. त्र्यंबक जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
४८ग्रामपंचायत,भुतमोखाडा ता. त्र्यंबक जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
४९ग्रामपंचायत,ठाणापाडा ता. त्र्यंबक जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
५०ग्रामपंचायत, जाड , ता. बागलाण जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन २०१३-१४ लाभार्थी संस्थांची यादी (जनजाती क्षेत्राबाहेरील योजना)

अ.क्र.अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचा हेतुमंजुर अनुदान
ग्रा.पं.निनावी मु.पो. निनावीव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
ग्रा.पं. शेनवड खु. मु.पो. शेनवडव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
ग्रा.पं. गरुडेश्वर मु.पो. गरुडेश्वरव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
ग्रामपंचायत, नांदगांव बु. ता.इगतपुरी जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
ग्रामपंचायत, घोर्टीं खु. ता. इगतपुरी जि .नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
ग्रामपंचायत, भरविर खु. ता. इगतपुरी जि .नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
ग्रामपंचायत, चंद्रपुर ता. सिन्नर जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
ग्रामपंचायत, शिवडे ता. सिन्नर जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
ग्रामपंचायत, बोरखिंड ता. सिन्नर जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. २.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१०ग्रामपंचायत, घोरवड ता. सिन्नर जि.नाशिकव्यायाम साहीत्य खरेदीरु. १.९० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता

क्रीडांगण विकास अनुदान सन २०१३-१४ लाभार्थी संस्थांची यादी (सर्वसाधारण योजना)

अ.क्र.अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनमंजुर रक्क्म प्रथम हप्ता / व्दितीय हप्ता
1ग्रामपंचायत आहेरगांव, ता.निफाड, जि.नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
2ग्रामपंचायत उर्धुळ, ता. चांदवड, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
3ग्रामपंचायत मांडवड, ता. नांदगाव, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
4ग्रामपंचायत तळेगांव (वणी), ता. दिंडोरी, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
5ग्रामपंचायत कुंभारी, ता.निफाड, जि.नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
6ग्रामपंचायत वडझिरे, ता. सिन्नर, जि.नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
7ग्रामपंचायत हिसवळ बु ाा, ता. नांदगाव, जि.नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
8ग्रामपंचायत निंबाळे, ता. चांदवड, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
9ग्रामपंचायत बेलगांवढगा, ता. जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
10म. वि. प्र. समाजाचे डॉ. वसतराव पवार वैद्यकीय महाविद्यालय, आंडगाव, ता. जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
11प्राचार्य, कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय सायखेडा, ता.निफाड, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
12म. वि. प्र. समाजाचे राजर्षी शाहु महाराज तंत्रनिकेतन, नाशिक उदोजी मराठा बोर्डींग कॅम्पस, गंगापूर रोड, नाशिक, ता. जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
13प्राचार्य, कला व वाणिज्य महाविद्यालय त्र्यंबकेश्वर, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
14गो. ए. सो. चे, कला, विज्ञान व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय, नाशिकरोड.नवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
15प्राचार्य, कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय ओझर (मिग), ता.निफाड, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
16प्राचार्य, एच,पी.टी. कला आणि आर.वाय.के. विज्ञान, महाविद्यालय कॉलेज रोड, नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
17मुख्याध्यापक, श्री. जयरामभाई हायस्कल, नाशिकरोड.नवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
18प्राचार्य, क.का.वाघ कला, वाणिज्य, विज्ञान व संगणक विज्ञान महाविद्यालय, चांदोरी, ता. निफाड, जि. नाशिक. नवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
19ग्रामपंचायत चाटोरी, ता.निफाड, जि.नाशिकनवीन व्यायाम शाळा बांधकामरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
20प्राचार्य, कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, मनमाड, ता. नांदगाव, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
एकुण रक्कम रुपये40,00,000/-

क्रीडांगण विकास अनुदान सन २०१३-१४ लाभार्थी संस्थांची यादी (आदिवासी उपयोजना)

अ.क्र.अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचा हेतुमंजुर अनुदान
शा.मा.आ.शाळा, खरपडी ता. पेठ विविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
शा.मा.आ.शाळा, इनामबारी ता.पेठक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
शा.मा.आ. शाळा, भुवन ता. पेठविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
शा.मा.आ.शाळा, आंबे ता.पेठविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
शा.मा.आ.शाळा, म्हसगण, ता.पेठविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
शा.मा.आ.शाळा, चोळमुख ता. पेठक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
शा.मा.आ.शाळा,बोरवठ ता. पेठविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
शा.मा.आ.शाळा, कोहोर, ता. पेठविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
शा.मा.व उच्च मा.आ.शाळा,आसरबारी, ता.पेठविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१०शा.पो.बे.आ शाळा, बाडगी ता. पेठविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
११शा.मा.आ.शाळा, काळुस्तेता. इगतपुरीविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१२शा.पो.बे.आ शाळा, टिटवे, ता. दिंडोरीक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१३शा.मा.आ.शाळा, देवसाणे, ता. दिंडोरीक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१४शा.मा.आ.शाळा, ठेपनपाडा, ता. दिंडोरीविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१५शा.मा.आ.शाळा, नाळेगांव, ता. दिंडोरीविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१६शा.मा.आ.शाळा, गांडोळे, ता. दिंडोरीविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१७शा.मा.व उच्च मा.आ.शाळा, ननाशी ता. दिंडोरीविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१८ग्रा.पं. निगडोळ ता. दिंडोरीक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
१९ग्रा.पं. मुळाणे ता. दिंडोरी.क्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२०ग्रा.पं. मुळाणे ( संगमनेर) ता. दिंडोरी.क्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२१ग्रा.पं. चौसाळे ता. दिंडोरी.क्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२२ग्रा.पं. ननाशी (रडतोंडी) ता. दिंडोरी.क्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२३ग्रा.पं. देहरे( सावरपातळी) ता. दिंडोरी.क्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२४ग्रा.पं. देहरे ता. दिंडोरी.क्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२५ग्रा.पं.करंजाळी ता. दिंडोरी. क्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२६शा.मा.आ.शाळा, बोरीपाडा, ता.त्र्यंबक.विविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२७शा.मा.आ.शाळा, तोरंगण ता. त्र्यंबकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२८शा.पो.बे..आ.शाळा, शिरसगांव ता. त्र्यंबकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
२९शा.मा.कन्याआ.शाळा, दंेवगांव, ता. त्र्यंबकविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३०शा.मा.आ.शाळा, रायते ता.त्र्यंबकविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३१ग्रा.पं. जामोटी ता.बागलाणक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३२ग्रा.पं. तंुगणदिगर ता.बागलाणक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३३ग्रा.पं. गोळवाड ता.बागलाणक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३४ग्रा.पं. जाड ता.बागलाणक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३५ग्रा.पं. मोरकुरे ता.बागलाणक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३६ग्रा.पं. केळझर ता.बागलाणक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३७ग्रा.पं. हातरुंडी ( मौ.तळपाडा) ता.सुरगाणाक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३८ग्रा.पं. काठीपाडा (मौ.गोपाळनगर)ता.सुरगाणाक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
३९शा.मा.आ. शाळा, पिंपरखेड ता. दिंडोरीक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
४०ग्रा.पं. बोरदैवतता.बागलाणक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.२.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता

क्रीडांगण विकास अनुदान सन २०१३-१४ लाभार्थी संस्थांची यादी (जनजाती क्षेत्रा बाहेरील योजना)

अ.क्र.अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचा हेतुमंजुर अनुदान
ग्रामपंचायत, घोरवड, ता.सिन्नर जि.नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुपन करणेरु.७.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
ग्रामपंचायत, ओधेवाडी, ता.सिन्नर जि.नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुपन करणेरु.७.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
ग्रामपंचायत, पिंपळगांव डुकरा ता.इगतपुरी जि.नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपन करणेरु.६.०० लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता

ग्रामीण नागरी भागातील स्वयंसेवी युवक मंडळांना आर्थिक सहाय्य सन २०१३-१४ (सर्वसाधारण)

अ.क्र.संस्थेचे नांवप्रकल्पाचे/ कामाचे नांवमंजूर रक्कम रुपये(रु. लाखात)
1श्री. मुरलीधर आर. वाघ शैक्षणिक सांस्कृतिक कला व क्रीडा मंडळ, नाशिकशिवण काम मशिन दुरुस्ती प्रशिक्षण0.25
2स्वामी समर्थ शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, राजापूर, ता. येवला, जि. नाशिकशिवण काम मशिन दुरुस्ती प्रशिक्षण0.25
3चि. संदेश एस.वाघ सार्वजनिक वाचनालय, नाशिकशिवण काम मशिन दुरुस्ती प्रशिक्षण0.25
4श्री. सप्तश्रृंगी ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, विंचूर, ता. निफाड, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
5ज्येष्ठ साहित्यीक श्री. बाबूराव (आबा) बागुल सार्वजनिक वाचनालय ग्रंथालय अभ्यासिका, नाशिकटंकलेखन प्रशिक्षण 0.25
6स्वामी समर्थ सार्वजनिक वाचनालय आंबेबहुला,ता. जि. नाशिककॉम्प्युटर हार्डवेअर0.25
7जय जनार्दन शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ आंबेबहुला, ता. जि. नाशिककॉम्प्युटर हार्डवेअर0.25
8संघर्ष समाज विकास मंडळ रामेश्वर, ता. देवळा, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
9हिंद सम्राट ज्युडो कराटे अॅन्ड स्पोर्टस सामाजिक संस्था मालेगांव, जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण0.25
10परिवर्तन मल्टीपर्पज सोसायटी, नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
11हरीकमल सार्वजनिक वाचनालय ग्रंथालय व अभ्यासिका, नाशिकसंगणक प्रशिक्षण0.25
12परिसर सेवा संस्था कुंदेवाडी, ता. निफाडशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
13सावित्री कन्या मल्टीपर्पज सोसायटी निफाड ब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
14तेजस्विनी महिला बहुउद्देशीय संस्था, निफाडशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
15युवा एकता क्रीडा शैक्षणिक व सामाजिक संस्था मालेगांव, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
16समता बहुउद्देशीय विकास सेवा भावी संस्था, मालेगांव, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
17कै. राजेंद्र किसन खैरनार बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था टाकळी, मालेगांव, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
18मैत्रेय सामाजिक उत्क्रांती बहुउद्देशीय सेवा संस्था, नाशिक निसर्गोपचार/ वनौषधी प्रशिक्षण 0.25
19कौशल्य युवा विकास बहुउद्देशीय मंडळ कानडी, ता. येवला, जि. नाशिकमेनबत्ती, फिनेल तयार करणे0.25
20ओमशांती बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था नगरसुल, ता. येवला, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
21योगेश वाघ शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ राजापूर, ता. येवला, जि. नाशिक.कॉम्प्युटर हार्डवेअर 0.25
22सेवाम सोशल एज्युकेशन वेलफेअर असोशिएशन फॉर मल्टीपर्पज सोनज, ता. मालेगांव, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
23विश्वकिरण महिला विकास संस्था सटाणा, ता. सटाणा, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
24एकता प्रगत अध्ययन संस्था सोनज, ता. मालेगांव, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
25नाशिक सिटी किकबॉक्सिंग असोशिएशन, नाशिकसंगणक प्रशिक्षण0.25
26राजमाता जिजाऊ मॉसाहेब कला क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ, बेलदगव्हाण,ता.जि.नाशिक संगणक प्रशिक्षण0.25
27नाशिक सिटी ट्रॅडीशनल रेसलींग असो. चेतना नगर, नाशिकटायपिंग प्रशिक्षण0.25
28नाशिक स्पोटर्स एरोबिक्स अॅन्ड फिटनेस असो. चेतना नगर, नाशिक ड्रेसमेकींग प्रशिक्षण0.25
29नाशिक डिस्ट्रीक्ट स्पोटर्स ओरिएन्ड असो. चेतना नगर, नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
30नाशिक डिस्ट्रीक्ट ट्रॅडीशनल रेसलींग असो. चेतना नगर, नाशिकड्रेसडिझायनिग प्रशिक्षण0.25
31नाशिक अॅम्युचर सिकई मार्शल आर्टस असो. चेतना नगर, नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
32नाशिक मुयीथाय असोशिएशन चेतनानगर, नाशिकसंगणक प्रशिक्षण0.25
33नाशिक डिस्ट्रीक्ट किकबॉक्सिंग असोशिएशन, नाशिकसंगणक प्रशिक्षण0.25
34नाशिक डिस्ट्रीक्ट कुंग-फु असोशिएशन, चेतना नगर, नाशिकसंगणक प्रशिक्षण0.25
35नाशिक सिटी अॅन्ड डिस्ट्रीक्ट चायक्वॉदो असोशिएशन, चेतना नगर, नाशिकसंगणक प्रशिक्षण0.25
36युवा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, नाशिकरोडशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
37संकल्प युवा कला क्रीडा शैक्षणिक सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था, सोनांबे, ता. सिन्नर संगणक प्रशिक्षण0.25
38साईभद्रा युवा क्रीडा कला सांस्कृतिक मंडळ, जेलरोड, नाशिकरोड.खडू तयार करणे प्रशिक्षण0.25
39ग्रामीण शैक्षणिक कला, क्रीडा व सामाजिक सेवाभावी बहुउद्देशीय संस्था टाकेद बुाा ता. इगतपूरी संगणक प्रशिक्षण0.25
40नेहरु युवा श्रीराम मित्र मंडळ पाटोळे, ता. सिन्नर संगणक प्रशिक्षण0.25
41नेहरु युवा कला क्रीडा सामाजिक व शैक्षणिक मंडळ सोनांबे, ता. सिन्नरशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
42श्री अमरनाथ सेवा संस्था, नाशिकरोडब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
43साईराम बहुउद्देशीय सेवा संस्था, सिडको, नाशिक ब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
44युवा एकता बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, नाशिकखडू तयार करणे0.25
45जय बजरंग सांस्कृतिक व कला क्रीडा मंडळ, जय प्रकाश नगर, सिन्नर, जि. नाशिक.ब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
46युवा शक्ती कला क्रीडा व बहुउद्देशीय मित्र मंडळ टाकेद बु ाा ता. इगतपूरीकॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
47गिता कला क्रीडा सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, कोनाबें, ता. सिन्नरएम.एस.सी.आय.टी. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
48शिव एकता कला क्रीडा शैक्षणिक सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था, जयप्रकाशनगर, ता. सिन्नरखडू तयार करणे0.25
49ज्ञानसंपदा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, नाशिकएम.एस.सी.आय.टी. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
50कृष्णाई युवा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, नाशिकएम.एस.सी.आय.टी. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
51नेहरु युवा कला क्रीडा जनकल्याण सामाजिक विकास संस्था औढेवाडी, ता. सिन्नरएम.एस.सी.आय.टी. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
52गुरुमाऊली बहुउद्देशीय मित्र मंडळ कोनांबे,ता. सिन्नर, जि. नाशिक एम.एस.सी.आय.टी. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
53श्री गुरुदत्त मित्र मंडळ, कोनांबे, ता. सिन्नरएम.एस.सी.आय.टी. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
54स्वराज्य बहुउद्देशीय प्रसारक मंडळ दापूर, ता. सिन्नर कॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
55स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशीय कला क्रीडा मंडळ, सोनांबे, ता. सिन्नरब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
56सावित्रीबाई फुले शैक्षणिक बहुउद्देशीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
57विनर्स स्पोटर्स् एज्युकेशन कल्चरल व सोशल अॅकेडमी, नाशिककॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
58नेहरु युवा कला क्रीडा सामाजिक व सांस्कृतिक मंडळ, धोंडविरनगर, मनेगांव, ता. सिन्नर एम.एस.सी.आय.टी. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
59व्ही. राजे ग्रुप बहुउद्देशीय संस्था, ता. सिन्नरकॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
60राजे संभाजी शैक्षणिक वैद्यकीय सामाजिक सेवाभावी संस्था, कसबे सुकेणे, ता. निफाडशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
61पंचवटी सोशल वेलफेअर अॅन्ड एज्युकेशन सोसायटी, नाशिकडी.टी.पी. व टॅली प्रशिक्षण0.25
62पवार टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी, नाशिकटू- व्हिलर दुरुस्ती प्रशिक्षण0.25
63भाग्यश्री बहुउद्देशीय संस्था कसबे सुकेणे, ता. निफाडशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
64साखराई सामाजिक शैक्षणिक सांस्कृतिक क्रीडा मंडळ उमराणे, ता. देवळाशेळीपालन प्रशिक्षण0.25
65ओमटेक एज्युकेशन सोसायटी, नाशिकबेसिक टेलरिंग कटिंग0.25
66मातोश्री बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था झाडी, ता. मालेगांव, जि. नाशिककॉम्प्युटर बेसिक व्यवसाय प्रशिक्षण0.25
67रेणूका माता बहुउद्देशीय विकास महिला मंडळ नांदूरशिगोंटे, ता. सिन्नरव्यवसाय मार्गदर्शन प्रशिक्षण0.25
68पुर्ती महिला विकास मंडळ, राजीव नगर, नाशिकफॅशन डिझायनीग प्रशिक्षण0.25
69ओम गरुदेव ग्रामसेवा महिला बहुउद्देशीय संस्था, श्रीरामवाडी, घोटी, ता. इगतपूरीशिलाई मशिन प्रशिक्षण0.25
70श्री शिवसमर्थ महिला बहुउद्देशीय संस्था, लासलगांव ता. निफाडशेळी पालन प्रशिक्षण0.25
71क्रांती महिला संस्था, जेलरोड, नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
72श्री अवधूत सेवक मंडळ, सिन्नरकॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
73नेहरु युवा मंडळ पापळेवाडी, ता. सिन्नरकॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
74नेहरु युवा मंडळ अधरवड, ता. इगतपूरीएम.एस.सी.आय.टी.प्रशिक्षण0.25
75स्वात्ंात्र्यवीर सावरकर बहुउद्देशीय संस्था, एकलहरारोड, नाशिकरोडकॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
76नेहरु युवा मंडळ सोनारी, ता. सिन्नरकॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
77श्रीराम सांस्कृतिक बहुउद्देशीय मित्र मंडळ विंचूर दळवी, ता. सिन्नरकॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
78श्री. सप्तश्रृंगी बहुउद्देशीय संस्था, कळवणबेकरीेचे पदार्थ बनविणे0.25
79मॉडर्न शिक्षण संस्था उमराणे, ता. देवळासंगणक प्रशिक्षण0.25
80श्री. गजानन माऊली सेवाभावी संस्था, सायने बु. ता. मालेगांवब्युटी पार्लर प्रशिक्षण0.25
एकूण खर्च20,00,000/-

ग्रामीण नागरी भागातील स्वयंसेवी युवक मंडळांना आर्थिक सहाय्य सन २०१३-१४ (विशेष घटक योजना)

अ.क्र.संस्थेचे नांवप्रकल्पाचे/ कामाचे नांवमंजूर रक्कम रुपये(रु. लाखात)
1बहुउद्देशीय ग्रामविकास संस्था सोमठाणे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकअन्न व फळ प्रक्रिया प्रशिक्षण 0.25
2डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मित्र मंडळ सोमठाणे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकअन्न व फळ प्रक्रिया प्रशिक्षण 0.25
3अस्मिता सोशल ग्रुप, नाशिकपापड बनविणे0.25
4मेनरोड फ्रेंड सर्कल सातपूर, ता. जि. नाशिक द्रोण, डिश पत्रावळी प्रशिक्षण देणे0.25
5सेवा बहुउद्देशीय मंडळ, महात्मा नगर, नाशिक संगणक प्रशिक्षण 0.25
6जनजागरण समिती, नाशिक शहर महात्मा नगर, नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
7सिध्दी विनायक मित्र मंडळ सातपूर, नाशिकमेनबत्ती प्रशिक्षण0.25
8मातोश्री रमाबाई आंबेडकर महिला मंडळ भगूर, ता. जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
9वंचित जनविकास बहुउद्देशीय संस्था सिन्नर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकलोणचे व निरगुडी तेल निर्मिती करणे0.25
10अमरज्योत मित्र मंडळ सातपूर, ता. जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
11ग्रामविकास मंडळ सातपूर, ता.जि. नाशिकअगरबत्ती व धुप प्रशिक्षण0.25
12डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वाचनालय मालेगांव,ता. मालेगांव, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
13निगळ पंच मंडळ सातपूर, ता. जि. नाशिक पेपर डिश प्रशिक्षण देणे0.25
14महिला विकास मंडळ रामेश्वर, ता. देवळा, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
15सिटीझन अॅवरनेश ग्रुप सातपूर, नाशिक ब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
16प्रकृती हेल्थ एज्युकेशन आणि सोशल वेलफेअर सोसायटी, नाशिक आरोग्य तपासणी शिबीर0.25
17जनहित बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, नाशिकअन्न फळ प्रक्रिया प्रशिक्षण0.25
18श्रीराम शैक्षणिक विकास केंद्र लासलगांव,ता. निफाड, जि. नाशिककॉम्प्युटर डि.टी. पी. प्रशिक्षण0.25
19चिराग बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था सटाणा, ता. सटाणा, जि. नाशिककॉम्प्युटर बेसिक व्यवसाय प्रशिक्षण0.25
20हरीकमल सामाजिक व शैक्षकिण संस्था, नाशिकटंकलेखन प्रशिक्षण 0.25
एकूण खर्च 5,00,000/-

समाजसेवा शिबीर भरविणे योजनेस आर्थिक सहाय्य सन २०१३-१४ (अनुसुचित जाती उपयोजना)

अ.क्र.संस्थेचे नांवप्रकल्पाचे/ कामाचे नांवमंजूर रक्कम रुपये(रु. लाखात)
1क्रांती महिला संस्था, नाशिकरोडब्युटी पार्लर प्रशिक्षण0.25
2कै. राजेंद्र किसन खैरनार बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था टाकळी, ता. मालेगांव, जि. नाशिकसुशिक्षित बेरोजगार व्यवसाय प्रशिक्षण0.25
3श्रीराम शैक्षणिक विकास केंद्र लासलगाव, ता. निफाड, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर0.25
4एकता प्रगत अध्ययन संस्था सोनज, ता.मालेगांव, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर0.25
5सेवाम सोशल एज्युकेशन वेलफेअर असोशिएशन सोनज, ता. मालेगांव, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर0.25
6हिंद सम्राट ज्युडो कराटे स्पोर्टस व सामाजिक संस्था, मालेगांव, जि. नाशिकसुशिक्षित बेरोजगार व्यवसाय प्रशिक्षण0.25
7कौशल्य युवा विकास बहुउद्देशीय मंडळ कानडी, ता. येवला, जि. नाशिकव्यक्तीमत्व शिबीर0.25
8जनहित बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन शिबीर0.25
9मैत्रिय सामाजिक उत्क्रांती बहुउद्देशीय सेवा संस्था, नाशिक सुशिक्षित बेरोजगार व्यवसाय प्रशिक्षण0.25
10रत्नप्रभा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था विंचुर, ता. निफाड, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
11संस्कृती बहुउद्देशीय संस्था देवळाली कॅम्प, ता. जि. नाशिक.फळ व अन्न प्रक्रिया प्रशिक्षण0.25
12बहुउद्देशीय ग्रामविकास संस्था सोमठाणे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकदुग्ध पदार्थ तयार करणे0.25
13श्री. स्वामी समर्थ सार्वजनिक वाचनालय आंबेबहुला, ता. जि. नाशिक संगणक प्रशिक्षण0.25
14परिवर्तन मल्टीपर्पज सोसायटी नाशिकरोड व्यक्तीमत्व शिबीर0.25
15हरिकमल सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, नाशिकब्युटी पार्लर प्रशिक्षण0.25
16डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मित्र मंडळ सोमठाणे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकशेळी पालन प्रशिक्षण0.25
17रेणूका माता बहुउद्देशीय विकास महिला मंडळ, नांदूर शिगोंटे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन शिबीर0.25
18हरीकमल सार्वजनिक वाचनालय ग्रंथालय व अभ्यासिका, नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर0.25
19गुरुमाऊली बहुउद्देशीय मित्रमंडळ, कोनांबे, ता. सिन्नरब्युटी पार्लर प्रशिक्षण0.25
20गुरुदत्त मित्र मंडळ, कोनांबे, ता. सिन्नरशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
एकूण खर्च5,00,000/-

ग्रामीण नागरी भागातील स्वयंसेवी युवक मंडळांना आर्थिक सहाय्य सन २०१३-१४ (आदिवासी उपयोजना)

अ.क्र.संस्थेचे नांवप्रकल्पाचे/ कामाचे नांवमंजूर रक्कम रुपये(रु. लाखात)
1श्रीपदमतारा सामाजिक शैक्षणिक बहुउद्देशीय संस्था, नाशिक.ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण0.25
2जय योगेश्वर कला क्रीडा मंडळ आंबेबहुला, ता. जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
3नेहरु युवा ग्राम विकास मंडळ, वाकी खुर्द, ता. चांदवड, जि. नाशिक.संगणक (टॅली) प्रशिक्षण0.25
4विश्वमित्र नेहरु युवा कला व क्रीडा मंडळ सालभोये, ता. सुरगाणाशिवणकला प्रशिक्षण0.25
5त्र्यंबकराज ग्रामीण विकास संस्था, मु. पो. वाघेरा, ता. त्र्यंबकेश्वरदुग्ध जन्य पदार्थ तयार करणे0.25
6मगरध्वज सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला, क्रीडा मंडळ, धात्रक फाटा, पंचवटी, नाशिक वायरमन प्रशिक्षण0.25
7सप्तश्रृंगी माता बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था विजय नगर, ता. सुरगाणा संगणक बेसिक प्रशिक्षण0.25
8श्री स्वामी समर्थ सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, महालपाटणे, ता. देवळाशेळी पालन प्रशिक्षण0.25
9आदिवासी नवनिर्माण सामाजिक व शैक्षणिक संस्था बोरगांव, ता. सुरगाणादुग्ध व्यवसाय प्रशिक्षण0.25
10सार्वजनिक वाचनालय व ग्रंथालय बोरगांव, ता. सुरगाणाकुक्कूट पालन प्रशिक्षण0.25
11आदर्श युवा मंडळ, मु. करंजुल (सु) ता. सुरगाणा स्टॉबेरी प्रशिक्षण0.25
12नेहरु युवा बहुउद्देशीय विकास मंडळ, कोळगांव,ता. येवलाफळ प्रक्रिया प्रशिक्षण0.25
13प्रबोधन शिक्षण प्रसारक मंडळ, डोल्हारे,ता. सुरगाणा.फळ प्रक्रिया प्रशिक्षण0.25
14संतोषीमाता कला क्रीडा शैक्षणिक व सामाजिक मंडळ, उंबरठाण, ता. सुरगाणाकुक्कूट पालन प्रशिक्षण0.25
15शिवनिर्मल शैक्षणिक संस्था, श्रीपुरवडे, ता. सुटाणाइलेक्ट्रीक वायरमन व्यवसाय प्रशिक्षण0.25
16श्री. आर. टी. जगताप सोशल वेलफेअर सोसायटी जायखेडा, ता. बागलाण खडू तयार करणे 0.25
17सिध्दी विनायक सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, नाशिककॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
18नेहरु युवा मंडळ धोंडबार, ता. सिन्नरकॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
19श्री. सोनांबे सार्वजनिक वाचनालय सोनांबे, ता. सिन्नरखडू तयार करणे0.25
20नेहरु युवा बहुउद्देशीय ग्राम विकास संस्था सोमठाणे, ता. सिन्नर शिवणकाम प्रशिक्षण0.25
21एशियन स्पोर्टस तायक्वांदो, ज्युदो कराटे, वुमेन्स युथ व रुरल डेव्हलपमेंट फाऊंडेशन, नाशिक व्हिडीओ शुटींग प्रशिक्षण0.25
22शाश्वत चॅरीटेबल सोसायटी निफाड, ता. निफाड, जि. नाशिक ड्रेसमेकिंग व्यवसाय प्रशिक्षण0.25
23श्री समर्थ बहुउद्देशीय युवा कला क्रीडा व सांस्कृतिक संस्था शिरसगांव लौकी, ता. येवलाशेळीपालन व्यवसाय प्रशिक्षण0.25
24क्रिएटर्स फाऊंडेशन मालेगांव, ता. मालेगांवकुक्कुट पालन प्रशिक्षण0.25
एकूण खर्च6,00,000/-

समाजसेवा शिबीर भरविणे योजनेस आर्थिक सहाय्य सन २०१३-१४ (आदिवासी उपयोजना)

अ.क्र.संस्थेचे नांवप्रकल्पाचे/ कामाचे नांवमंजूर रक्कम रुपये(रु. लाखात)
1नाशिक शहर किकबॉक्सिंग असोशिएशन, नाशिकअगरबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण0.25
2नाशिक शहर ट्रॅडीशनल रेसलींग असो. चेतनानगर, नाशिकमेनबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण0.25
3नाशिक जिल्हा स्पोटर्स एरोबिक्स अॅन्ड फिटनेस असो. चेतना नगर, नाशिक डिंक बनविण्याचे प्रशिक्षण0.25
4नाशिक जिल्हा स्पोटर्स ओरिएन्ड असो. चेतना नगर, नाशिकव्यक्तीमत्व प्रशिक्षण शिबीर 0.25
5नाशिक जिल्हा ट्रॅडीशनल रेसलींग असो. चेतना नगर, नाशिकखडू बनविण्याचे प्रशिक्षण0.25
6नाशिक अॅम्युचर सिकई मार्शल आर्टस असो. चेतना नगर, नाशिककुंकू बनविण्याचे प्रशिक्षण0.25
7नाशिक मुयीथाय असोशिएशन चेतनानगर, नाशिकलाख बनविण्याचे प्रशिक्षण0.25
8नाशिक जिल्हा किकबॉक्सिंग असोशिएशन, नाशिकव्यवसाय पुर्व तयारी मार्गदर्शन प्रशिक्षण 0.25
9नाशिक जिल्हा कुंग-फु असोशिएशन, चेतना नगर, नाशिकरबर स्टॅम्प बनविणे0.25
10नाशिक शहर अॅन्ड जिल्हा चायक्वॉदो असोशिएशन, चेतना नगर, नाशिकगोल्ड क्रीम बनविण्याचे प्रशिक्षण0.25
11जय जनार्दन शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ आंबेबहुला, ता. जि. नाशिककॉम्प्युटर हार्डवेअर प्रशिक्षण 0.25
12विश्वकिरण महिला विकास संस्था सटाणा, ता. सटाणा, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
13स्वामी समर्थ शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, राजापूर, ता. येवला संगणक प्रशिक्षण0.25
14योगेश वाघ शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ राजापूर, ता. येवलासंगणक प्रशिक्षण0.25
15चि. संदेश एस. वाघ सार्वजनिक वाचनालय, राजापूर, ता. येवलासंगणक प्रशिक्षण0.25
16श्री. एम. आर. वाघ शैक्षणिक सांस्कृतिक कला व क्रीडा मंडळ, नाशिक संगणक प्रशिक्षण0.25
17जय योगेश्वर कला क्रीडा मंडळ आंबेबहुला,ता. जि. नाशिक.कॉम्प्युटर हार्डवेअर प्रशिक्षण 0.25
18आदर्श युवा मंडळ करंजुल (सु), ता. सुरगाणा, जि. नाशिकफोटोग्राफी प्रशिक्षण 0.25
19नेहरु युवा ग्राम विकास मंडळ, वार्की खुर्द, ता. चांदवड, जि. नाशिक. व्यक्तिमत्व विकास शिबीर0.25
20नेहरु युवा कला क्रीडा मंडळ उंबरपाडा, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकरक्तदान शिबीर0.25
21नेहरु युवा कला क्रीडा मंडळ सराड, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकव्यसनमुक्ती शिबीर 0.25
22सप्तश्रृंगी ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था विंचुर ता. निफाड, जि. नाशिक व्यक्तीमत्व विकास शिबीर 0.25
23अशोकचक्र बहुउद्देशीय विकास सेवा संस्था सोमठाणदेश, ता. येवला, जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण0.25
24उंबरपाडा बहुउद्देशीय नेहरु युवा महिला मंडळ, उंबरपाडा (दि) ता. सुरगाणा, जि. नाशिक.कुक्कुट पालन प्रशिक्षण0.25
एकूण खर्च6,00,000/-